Дневен ред на предстоящо заседание

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО

 БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 32


            На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 22.02.2018 г.  /четвъртък/ от 10:00 часа в  заседателната зала на Община Антоново при проект за   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Полагане на клетва от новоизбрания общински съветник Ашим Ахмедов Мехмедов съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 
2. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №2

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Наредбата

3.  Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №3

Мотиви

Проект на Наредбата

4.  Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 година.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №4

Приложение

5. Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 289, взето с Протокол № 52 от 31.01.2011 г. на Общински съвет - Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №5

Мотиви и Проект за изменение на Наредбата

6.  Изработване на ПУП – План за застрояване и Парцеларен план за изграждане на малка водна електрическа централа в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и ПИ с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, Община Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №6

7. Вземане на решение в отговор на искане на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ да Кмета на Община Антоново във връзка с изпълнение на дейности по сключване на доброволни споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №7

8. Обявяване в ликвидация на „Медицински център - I -  Антоново” ЕООД, гр. Антоново.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №8

9. Отмяна на Решение № 61 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Антоново, състояло се на 30.03.2016 г. и приемане на План за противодействие на тероризма.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №9

План за противодействие на тероризма

10. Приемане Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Антоново 2018 – 2020 година.
Докладва: Исмаил Ибрямов 
Зам.-кмет на община  Антоново

Докладна №10

Мотиви и Проект на Програмата

11. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново за периода 2018 – 2021 година
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №11

Мотиви и Проект на Програмата

12. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Антоново 2018 /по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 на Закона за предучилищното и училищно образование/.
Докладва: Неджатин Мустафов 
Зам.-кмет на община  Антоново

Докладна №12

Мотиви и Проект на Стратегията

13. Определяне на нови представители на Община Антоново в Общото събрание на Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина”.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №13

14. Определяне на нови представители на Община Антоново в Общото събрание на Сдружение „Толерантност”.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №14

15. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №15

16. Питания.


Постоянните комисии ще заседават на 21.02.2018 година /сряда/.

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                                                                                        Бехчет Салимов