Дневен ред на предстоящо заседание

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО

 БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

П О К А Н А  № 27


                На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 28.09.2017 г.  /четвъртък/ от 10:00 часа в  заседателната зала на Община Антоново при проект за   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

   

1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Антоново към 31.12.2016 година.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №1

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №2.1

Приложение №3

Приложение №4

 

 2. Приемане на ново решение за определяне на представители на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на Област Търговище.
Докладва: Бехчет Салимов 
Председател на ОбС – Антоново

 

Докладна №2

3.  Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №3

4. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски във Функция „Образование”.
Докладва: Неджатин Мустафов
Зам.-кмет на община  Антоново

Докладна №4

5. Стопанисването и ползването на горския фонд – собственост на община Антоново.
Докладва: инж. Георги Анастасов 
Управител на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново

Докладна №5

Приложение №1

 

6. Стопанисването и ползването на горския фонд – собственост на община Антоново.
Докладва: инж. Георги Анастасов 
Управител на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново

Докладна №6

Приложение №1

 

7. Ценоразпис на услугата сеч и извоз до временен склад и продажба на дърва от временен склад.
Докладва: инж. Георги Анастасов 
Управител на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново

Докладна №7

Приложение №1

 

8. Питания.

Постоянните комисии ще заседават на 25.09.2017 година /понеделник/.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                                                                                        Бехчет Салимов