Дневен ред на предстоящо заседание

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО

 БУЛ.”ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 26, КОД 06071, ТЕЛ.21-01, ФАКС 24-28

 

П О К А Н А  № 29

          На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Антоново свиква заседание  на Общинския съвет, което ще се състои на 30.11.2017 г.  /четвъртък/ от 10:00 часа в  заседателната зала на Община Антоново при проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 
1. Определяне на представител на Община Антоново в Общото събрание и в Управителния съвет на Сдружение „Център за регионално развитие” гр. Търговище.
Докладва: Бехчет Салимов 
Председател на ОбС-Антоново

Докладна №1


2. Отпускане на еднократна финансова помощ.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

 Докладна №2


3.  Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД град Търговище.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №3

 

4.  Искане с вх. № 670081/20.11.2017 г. на Мария Асенова Михайлова директор на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Антоново за предоставяне на безвъзмездно ползване на земеделски земи в  полза на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Антоново с цел подпомагане поддръжката дейността на училището.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №4

 

5. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №5

6. Учредяване на възмездно право на ползване на 50 броя пчелни семейства върху урегулиран поземлен имот представляващ пл. 34 в кв. 2 по плана на с.Ястребино, община Антоново, за устройване на постоянен пчелин.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

 

Докладна №6

 

7. Възможността за участие в инициативата на Европейската комисия – WiFi4EU  за изграждане и функциониране на Единна информационна точка и предстоящо обявяване от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на процедура за финансиране на проекти за изграждане свързаност за осъществяване на 30 Mbps  безплатен безжичен достъп до интернет на обществени места в размер на 20 000 евро.
Докладва: Хайредин Мехмедов 
Кмет на община  Антоново

Докладна №7


8. Питания.


 
Постоянните комисии ще заседават на 27.11.2017 година /понеделник/.

                                                      

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                                                                                        Бехчет Салимов