Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси