Постоянни комисии

 • Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания
  Председател: Айтен Керимова
  Членове: Стелиян Стоянов
                  Гюрджан Алиев
                  Семра Рушудова
                  Елка Станчева 
                  Али Алиев        
                  Димитър Максимов
                 

 

 •  Комисия по общинска собственост, устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, гражданско общество и европейски програми и проекти
  Председател: Айнур Хюсеинова
  Членове: Ефраим Исмаилов
                   Исмаил Акифов
                   Стоян Владимир
                   Нели Николова